افزایش خودکشی در میان جوانان و نوجوانان فرانسوی | یک دنیا خبر