وزیر نیرو با رئیس بانک تجارت عراق دیدار کرد/ پیگیری مطالبات برقی بین دو کشور | یک دنیا خبر