جذب سرمایه۳۰۰میلیارد تومانی استارتاپ پادرو از هلدینگ فناپ | یک دنیا خبر