معینی: به بازیگران میانسال در سینما توجهی نمی‌شود/سینما نیازمند پرداخت به موضوع خانواده است | یک دنیا خبر