بامداد// جهادی‌هایی که 198 بار خدمات درمانی رایگان میلیاردی به محرومان دادند | یک دنیا خبر