دانشجوی نخبه دانشگاه شریف و برنده المپیاد، دوستش را کشت | یک دنیا خبر