پرتاب اولین ماهواره چوبی جهان به مدار زمین | یک دنیا خبر