باید با مراقبت بیشتر و تبیین واقعیت‌های جامعه به انتخاب اصلح کمک کنیم | یک دنیا خبر