حملات تند سردار سعید محمد به رقبای انتخاباتی | یک دنیا خبر