هفته چهارم اعتراضات کلمبیا/ مذاکرات متناوب بین دولت و کمیته ملی اعتصاب | یک دنیا خبر