هماهنگی فرکانسی مرزی بین ایران و بحرین انجام شد | یک دنیا خبر