رباتی که می‌تواند چشم سوم انسان باشد | یک دنیا خبر