شاهین فرهت رئیس گروه موسیقی فرهنگستان هنر شد | یک دنیا خبر