روابط سوریه و اردن به زودی بهبود خواهد یافت | یک دنیا خبر