فوت ۲۱۷ بیمار کرونایی در کشور و شناسایی ۱۱ هزار و ۴۲ بیمار جدید | یک دنیا خبر