کرونا جان ۲۱۷ نفر دیگر را در ایران گرفت | یک دنیا خبر