۲۱۷ فوتی جدید کرونا در کشور / شمار جانباختگان از ۸۰ هزار تن گذشت | یک دنیا خبر