جذب سرمایه گذار خارجی اولویت رئیس جمهور آینده | یک دنیا خبر