شمارش معکوس برای ساخت نیروگاه سیریک/تامین برق کلید شکوفایی سواحل مکران | یک دنیا خبر