فشار صنایع بر بایدن برای حذف تعرفه های گمرکی | یک دنیا خبر