تلاش بایدن برای زیر سؤال بردن حقوق بشر روسیه در دیدار با پوتین | یک دنیا خبر