نطق انتقادى "پزشکیان" درباره رد صلاحیتش | یک دنیا خبر