انتشار تصویر "هسته خشن" راه‌شیری برای نخستین بار | یک دنیا خبر