13 بازیکن در لیست خرید قهرمان جدید اروپا | یک دنیا خبر