اختصاص 17 هزار و 782 میلیارد تومان یارانه کالا برای سال آینده | یک دنیا خبر