من کارگردانم و اصلا قرار نبود به صحنه بیایم | یک دنیا خبر