استقبال بخش خصوصی از مصوبه گردشگری مجلس | یک دنیا خبر