«فروشنده»‌ در میان نامزدهای جوایز فیلم آسیا | یک دنیا خبر