پیام وزیر فرهنگ به جشنواره موسیقی فجر | یک دنیا خبر