توضیح روابط عمومی وزارت ارشاد پیرامون مطلب مندرج در سایت الف | یک دنیا خبر