تکذیب خروج هواپیمای پرواز تهران - تبریز از باند | یک دنیا خبر