ذخایر نفتی عربستان سعودی باعث افزایش بهای نفت شد | یک دنیا خبر