ضریب نفوذ بیمه به 3 درصد افزایش می‌یابد | یک دنیا خبر