چین جای ایران را در صادرات سیمان به افغانستان گرفتفلزات و معادن راه و ساختمان  | یک دنیا خبر