عده‌ای مواد معدنی را به «ثمن بخس» فروختندفلزات و معادن  | یک دنیا خبر