تثبیت اشتغال 467 نفر در حوزه معدن آذربایجان غربیفلزات و معادن  | یک دنیا خبر