عمده استان‌های تولیدکننده تخم مرغ درگیر آنفلوانزا شدندغذایی و کشاورزی  | یک دنیا خبر