بازار سهام با معدنی‌ها کمی جان گرفتفلزات و معادن  | یک دنیا خبر