سه کشته و هشت مجروح، نتیجه عجله و بی احتیاطی راننده ها | یک دنیا خبر