آلودگی هوای برخی مناطق لرستان 6برابرحدمجاز | یک دنیا خبر