مهار آتش در محدوده اراضی جنگلی رسول آباد کنارک | یک دنیا خبر