ترکان: بررسى سانحه دو قطار مسافربرى در سمنان به پایان رسید | یک دنیا خبر