مواد اولیه کوبیده 2 هزار تومانی پوست مرغ است | یک دنیا خبر