تابستان داغ سوریه و موهای سفید اوباما | یک دنیا خبر