۵ تن از عوامل سابق پدیده دستگیر شدند | یک دنیا خبر