خاطره یک خبرنگار از زنده شدن مرده در سردخانه | یک دنیا خبر