ربودن پزشک سرشناس برای چک ۷ میلیاردی | یک دنیا خبر