اشک های سیدحسن در فراغ آیت الله هاشمی | یک دنیا خبر