آخرين لحظات دفن، مرحوم آيت الله هاشمی رفسنجانی | یک دنیا خبر