محمد هاشمی و وزیر بهداشت داخل ضریح امام | یک دنیا خبر